Kontakt

 • Centrala:
  41 34 38 276
 • Fax:
  41 34 03 201
 • Sekretariat:
  41 34 44 365
 • Infolinia (poradnictwo prawne):
  z tel. stac. - 801 00 29 29
  z tel. kom. - 41 312 38 48
 • Rzecznik prasowy:
  41 34 03 240
 • E-mail:kancelaria@kielce.pip.gov.pl
 • Pozostałe informacje(.....)

Zgłaszanie wypadków

 • Zgłaszanie wypadków przy pracy
  tylko z terenu woj. świętokrzyskiego:

  w dniach  pn. - pt.
  w godz. 730 - 1530

  tel.   41 34 03 214


  przez cały tydzień
  w godz. 1530 - 730

  tel. kom. 502 671 069

  - ten numer służy wyłącznie do zgłaszania wypadków przy pracy

WYPADKI przy pracy

DEFINICJE


art. 3.1. ustawy
z dnia 30 października 2002 r.
o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy
i chorób zawodowych.
(Dz. U. nr 199 poz.1673 z dnia 28 listopada 2002 r. z późniejszymi zmianami)


Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:


1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;

2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;

3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

4) Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:


1. w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone w ust. 1, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;


2. podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;


3. przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.


3) Za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu podczas:


1. uprawiania sportu w trakcie zawodów i treningów przez osobę pobierającą stypendium sportowe;


2. wykonywania odpłatnie pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania;


3. pełnienia mandatu posła lub senatora, pobierającego uposażenie;


4. odbywania szkolenia lub stażu przez absolwenta pobierającego stypendium w okresie odbywania tego stażu lub szkolenia na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy;


5. wykonywania przez członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych oraz przez inną osobę traktowaną na równi z członkiem spółdzielni w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, pracy na rzecz tych spółdzielni;


6. wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia;


7. współpracy przy wykonywaniu pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia;


8. wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych;


9. wykonywania zwykłych czynności związanych ze współpracą przy prowadzeniu działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych;


10. wykonywania przez osobę duchowną czynności religijnych lub czynności związanych z powierzonymi funkcjami duszpasterskimi lub zakonnymi;


11. odbywania zastępczych form służby wojskowej;


12. nauki w Krajowej Szkole Administracji Publicznej przez słuchaczy pobierających stypendium;


13. wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowa taka została zawarta z pracodawcą, z którym osoba pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje ona pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.


4) Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku.


5) Za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.


6) Za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby.

uraz - uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego
(art. 2 p.13 ww ustawy)

OBOWIĄZKI PRACODAWCY wynikające z przepisów kodeksu pracy

Art. 234.

§ 1. W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom


§ 2. Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.


§ 3. Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr wypadków przy pracy.


§ 4. Koszty związane z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ponosi pracodawca.


   Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy